Shpallje.biz është portal dedikuar shpalljeve të vogla, për shqiptarë kudo në botë. Shpallje.biz është në shërbim të shqiptarëve kudo në botë që nga viti 2000. Puna jonë e deritashme është e përqendruar që të jemi në shërbim të shqiptarëve anembanë botës. Të gjitha shpalljet janë falas. Jemi stafi i lokalizuar në Prishtinë, Frankfurt dhe New York, që punojmë çdo ditë që përdorimi juaj i Shpallje.biz të jetë sa më i rrjedhshëm

Për çdo koment, kritikë, ide të re, mund të kontaktoni duke klikuar KËTU.